ارزیابی مزاج در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS) بر اساس طب ایرانی

  • 10 فروردین 1402
  • (695 مشاهده)
مزاج بیماران مولتیپل اسکلروزیس

Mizaj assessment in Multiple Sclerosis (MS) patients based on Persian Medicine

نویسندگان:Reza Abbasian, Morteza Mojahedi, Mostafa Alizadeh, Soraya Khafri, Mohammad Ansaripour, Abdolali Moosavyzadeh, Mohammadali Kamali, Mahmoud Babaeian, Hossein Sourtiji, Vahid Shaygannejad, Hossein Kerdarian, Hossein Rezaeizadeh
منبع: مجله Journal of Complementary and Integrative Medicine (Scopus, PubMed, Embase)
سال انتشار : 2020

چکیده مقاله

روش انجام:

چهل‌ودو بیمار مبتلا به MS و ۵۴ فرد سالم به‌عنوان گروه مورد و شاهد در مطالعه شرکت‌کردند. مزاج عمومی و مغزی در بیماران قبل و بعد از شروع بیماری توسط ۵ متخصص PM شناسایی‌شد. پرسشنامه مزاج مجاهدی (MMQ) توسط دو گروه تکمیل‌شد. اعتبار MMQ بااستفاده‌از تشخیص مزاج توسط متخصصان PM به‌عنوان استاندارد طلا ارزیابی‌شد. برای مقایسه مزاج بیماران قبل و بعد از شروع بیماری و بین دو گروه از آزمون‌های T-test، McNemar-Bowker، Wilcoxon و Chi-square (χ2) استفاده‌شد (0.05 > p).

خلاصه نتایج:

حساسیت و ویژگی MMQ برای گرمی (۷۵/۸۱ درصد) و سردی (۷۵/۶۵ درصد) قابل‌قبول بود. تفاوت معنی‌داری بین بیماران و افراد سالم از‌نظر مزاج کلی وجودنداشت. اما مزاج عمومی و مغزی بیماران پس‌از ابتلا به ام‌اس تمایل به سردی و خشکی داشتند، اگرچه صرفاً تمایل مزاج عمومی به سردی معنی‌دار بود (p=0.03).

نتیجه‌گیری:

براساس نتایج مطالعه حاضر، مزاج بیماران مبتلا به ام‌اس تمایل به سردی و خشکی دارد. همچنین، MMQ می‌تواند به‌عنوان یک مقیاس معتبر برای شناسایی مزاج بیماران ام‌اس در مطالعات آتی مورد استفاده قرارگیرد.

لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط