ارتباط مزاج و بیماریهای زنان از دیدگاه طب ایرانی

ارتباط مزاج و بیماریهای زنان از دیدگاه طب ایرانی

The association between temperament and gynecological disease from Persian medicine point of view

ارتباط تیپ های شخصیتی و مزاج بر اساس طب ایرانی

ارتباط تیپ های شخصیتی و مزاج بر اساس طب ایرانی

Association Between Personality Types and Temperament (Mizaj) Based on Persian Medicine

بررسی همبستگی شادکامی و مزاج دانشجویان در طب ایرانی

بررسی همبستگی شادکامی و مزاج دانشجویان در طب ایرانی

An assessment of the correlation between happiness and mizaj (temperament) of university students in Persian medicine