ارزیابی مزاج بیماران مولتیپل اسکلروزیس از دیدگاه طب ایرانی

  • 16 شهریور 1402
  • (478 مشاهده)

Mizaj assessment in multiple sclerosis patients based on Persian Medicine

نویسندگان: Reza Abbasian, Morteza Mojahedi, Mostafa Alizadeh, Soraya Khafri, Mohammad Ansaripour, Abdolali Moosavyzadeh, Mohammadali Kamali, Mahmoud Babaeian, Hossein Sourtiji, Vahid Shaygannejad, Hossein Kerdarian and Hossein Rezaeizadeh
منبع: مجله Journal of Complementary and Integrative Medicine  (Scopus, PubMed, Embase)
سال انتشار : 2021

چکیده مقاله

روش انجام:

چهل‌و‌دو بیمار ام‌اس و پنجاه‌و‌چهار فرد سالم به‌عنوان گروه مورد و شاهد در مطالعه شرکت‌کردند. مزاج عمومی و مغزی در بیماران قبل و بعد از شروع بیماری توسط 5 متخصص PM شناسایی‌شد. پرسشنامه مجاهدی میزاج (MMQ) توسط دو گروه تکمیل‌شد. اعتبار MMQ با استفاده از تشخیص Mizaj توسط متخصصان PM به‌عنوان استاندارد طلا ارزیابی‌شد. برای مقایسه Mizaj بیماران قبل و بعد از شروع بیماری و بین دو گروه از آزمون‌های t، McNemar-Bowker، Wilcoxon و Chi-square (χ2) استفاده‌شد (05/0p<).

خلاصه نتایج:

حساسیت و ویژگی MMQ برای گرمی (75، 81 درصد) و سردی (75، 65 درصد) قابل قبول بود. تفاوت معنی‌داری بین بیماران و افراد سالم از نظر کلی میزاج وجود نداشت. اما میزاج عمومی و مغزی بیماران پس‌از ابتلا به ام‌اس تمایل به سردی و خشکی داشتند، اگرچه صرفاً تمایل میزاج عمومی به سردی معنی‌دار بود (03/0=p).

نتیجه‌گیری:

بر اساس نتایج مطالعه، مزاج بیماران ام‌اس تمایل به سردی و خشکی دارد. همچنین، MMQ می تواند به‌عنوان یک مقیاس معتبر برای شناسایی مزاج بیماران ام‌اس در مطالعات آینده مورد‌استفاده‌قرار‌گیرد.

لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط