اثربخشی و ایمنی بنفشه در درمان کووید- ۱۰: یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده دوسوکور

اثربخشی و ایمنی بنفشه در درمان کووید- ۱۰: یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده دوسوکور

Efficacy and safety of add-on Viola odorata L. in the treatment of COVID-19: A randomized double-blind controlled trial

پاتوفیزیولوژی کووید 19 از دیدگاه طب سنتی ایرانی

پاتوفیزیولوژی کووید 19 از دیدگاه طب سنتی ایرانی

COVID-19: traditional Persian Medicine (TPM) opinion for pathophysiology