رویکرد بیوشیمیایی به گرمی و سردی مزاج در طب ایرانی: بررسی مقطعی در جمعیت سالم

رویکرد بیوشیمیایی به گرمی و سردی مزاج در طب ایرانی: بررسی مقطعی در جمعیت سالم

Biochemical Approach to the Hotness and Coldness of Mizaj in Persian Medicine: A Cross-Sectional Survey in the Healthy Population

ارزیابی مزاج در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS) بر اساس طب ایرانی

ارزیابی مزاج در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS) بر اساس طب ایرانی

Mizaj assessment in Multiple Sclerosis (MS) patients based on Persian Medicine

شناسایی روش‌های درمانی مناسب کووید-۱۹ برگرفته از طب ایرانی: مقاله مروری

شناسایی روش‌های درمانی مناسب کووید-۱۹ برگرفته از طب ایرانی: مقاله مروری

Identifying Appropriate Therapeutic Methods in Covid-19 Originated from Persian Medicine: A Review Article