اثربخشی داروی مبتنی بر جو، یک فرمول دارویی ایرانی، در بیماران بستری کروناویروس ۲۰۱۹: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

اثربخشی داروی مبتنی بر جو، یک فرمول دارویی ایرانی، در بیماران بستری کروناویروس ۲۰۱۹: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

Efficacy of the barley-based remedy, a Persian medicine formula, in coronavirus disease 2019 (COVID-19) hospitalized patients: An open-labeled randomized controlled trial

بهبود شرایط بالینی بیماران COVID-19 با مکمل ژل رویال، بره موم و گرده زنبور عسل: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

بهبود شرایط بالینی بیماران COVID-19 با مکمل ژل رویال، بره موم و گرده زنبور عسل: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

N-Chromosome Royal Jelly, Propolis and Bee Pollen Supplementation Improve the Clinical Conditions of COVID-19 Patients: A Randomized Controlled Tria

حجامت گرم قفسه سینه خلفی همزمان با درمان مرسوم استاندارد برای ARDS در بیماران COVID-19 در بخش مراقبت های ویژه

حجامت گرم قفسه سینه خلفی همزمان با درمان مرسوم استاندارد برای ARDS در بیماران COVID-19 در بخش مراقبت های ویژه

*Warm Cupping of the Posterior Thorax in Combination with Standard Conventional Therapy for ARDS in COVID-19 Patients in ICU: a Case Seriess

تأثیر بازتاب درمانی پا در بهبود کیفیت روابط جنسی بیماران همودیالیزی: مطالعه کلینیکی

تأثیر بازتاب درمانی پا در بهبود کیفیت روابط جنسی بیماران همودیالیزی: مطالعه کلینیکی

The Effect of Foot Reflexology on the Quality of Sexual Life in Hemodialysis Patients: A Randomized Controlled Clinical Trial