مقایسه اثر کپسول اثلق (فرآورده برگرفته از طب سنتی) با متفورمین بر اولیگومنوره بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌ کیستیک

  • 14 بهمن 1400
  • (1205 مشاهده)

Effect of Aslagh Capsule, a Traditional Compound Herbal Product on Oligomenorrhea in Patients with Polycystic Ovary Syndrome: A Three-Arm, Open-label, Randomized, Controlled Trial

نویسندگان: Maryam Bahman, Homa Hajimehdipoor, Soodabeh Bioos, Fataneh HashemDabaghian, Maryam Afrakhteh, Mojgan Tansaz
منبع: مجله Galen Medical Journal
سال انتشار : 2020

چکیده مقاله

روش انجام:

۱۵۰ بیمار ۴۳-۱۸ ساله مبتلا به اولیگومنوره در زمینه PCOS به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شد.
بیماران به مدت ۳ ماه درمان گرفتند و در ماه چهارم بدون درمان پیگیری شدند. 

گروه ۱ : کپسول اثلق (رها) ، ۴ کپسول روزانه،  ۲ بار در روز

گروه ۲ : قرص متفورمین ۳ عدد روزانه  (۱ قرص پس از هر غذا)

گروه ۳ :  همزمان کپسول اثلق (چهار کپسول روزانه، ۲ بار در روز) و متفورمین (۳ قرص روزانه، ۱ قرص پس از هر غذا) 

خلاصه نتایج:

وقوع پریود در کل بیماران در طول ۳ ماه مداخله 87.2% بود. در گروه اثلق 86.5%، در گروه متفورمین 89.7% و در گروه اثلق+ متفورمین 85.4% بود. در میزان وقوع پریود اختلاف معناداری بین سه گروه وجود نداشت (P>0.05).
تعداد قاعدگی در ماه در گروه اثلق+ متفورمین درپایان سه ماه نسبت به قبل از مداخله به طور معنادار بهبود یافت (P=0.02).

تعداد روزهای خونریزی قاعدگی در اولین و دومین سیکل در گروه اثلق در مقایسه با دو گروه دیگر بیشتر بود. 
حجم خونریزی در طول مداخله در هیچیک از گروه ها تغییر معنادار نداشت. وقوع قاعدگی در ماه چهارم (بدون دارو) در گروه اثلق به طور معنادار بیش از ۲ گروه دیگر بود.        

نتیجه گیری:

کپسول اثلق اثرات مفیدی مشابه متفورمین در درمان الیگومنوره در زنان با pcos نشان داد که می تواند به عنوان یک درمان کمکی در این بیماران باشد.

لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط