مشاوره تلفنی COVID-19 توسط طب سنتی ایران به عنوان یک طب تلفیقی: مزایا و چالش ها

مشاوره تلفنی COVID-19 توسط طب سنتی ایران به عنوان یک طب تلفیقی: مزایا و چالش ها

COVID-19 Telephone Consultation by Iranian Traditional Medicine (ITM) as an Integrative Medicine: Benefits and Challenges

مروری بر پیشگیری و درمان کمکی در سندرم حاد تنفسی ناشی از بیماری کووید ۱۹ از منظر طب ایرانی

مروری بر پیشگیری و درمان کمکی در سندرم حاد تنفسی ناشی از بیماری کووید ۱۹ از منظر طب ایرانی

A Review of Prevention and Adjuvant Therapy in Acute Respiratory Syndrome Caused by COVID-19 from the Perspective of Persian Medicine

دانش اتنومدیسین درمانگران طب سنتی ایران و بیماری کروناویروس جدید 2019 (COVID-19)

دانش اتنومدیسین درمانگران طب سنتی ایران و بیماری کروناویروس جدید 2019 (COVID-19)

Ethnomedicine Knowledge of Iranian Traditional Healers and the Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

مقایسه اثر کپسول اثلق (فرآورده برگرفته از طب سنتی) با متفورمین بر اولیگومنوره بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی  کیستیک

مقایسه اثر کپسول اثلق (فرآورده برگرفته از طب سنتی) با متفورمین بر اولیگومنوره بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی  کیستیک

Effect of Aslagh Capsule, a Traditional Compound Herbal Product on Oligomenorrhea in Patients with Polycystic Ovary Syndrome: A Three-Arm, Open-label, Randomized, Controlled Trial

تأثیر حجامت ساق پا بر تخمدان پلی کیستیک: یک مطالعه نیمه تجربی

تأثیر حجامت ساق پا بر تخمدان پلی کیستیک: یک مطالعه نیمه تجربی

Wet-cupping on calf muscles in polycystic ovary syndrome: a quasi-experimental study