روش درمان دستی پارسی (روش فاتح) بر کمردرد و رادیکولوپاتی مزمن

  • 20 آبان 1400
  • (979 مشاهده)

Persian manual therapy method for chronic low-back pain with lumbar radiculopathy; a randomized controlled trial

نویسندگان:
منبع: مجله Journal of Bodywork & Movement Therapies
سال انتشار : 2020

چکیده مقاله

روش انجام:

مطالعه حاضر، کارآزمایی بالینی کنترل‌شده یک سوکور، همراه با تخصیص نیمه‌تصادفی آزمودنی‌ها به دو گروه می‌باشد. 52 بیمار واجد شرایط، به‌صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. ارزیابی اثر درمان توسط پرسشنامه‌های VAS شدت دردکمر، رادیکولوپاتی و بی‌حسی و پرسشنامه ناتوانی درد رولند موریس و آزمون انگشت تا زمین، در سه مقطع شامل جلسه اول از مطالعه، جلسه چهارم (پایان مداخله) و یک ماه پس‌از پایان درمان، انجام شد.

گروه مداخله:

 درمان دستی فاتح به‌همراه تمرین‌های ورزشی خانگی یکسان را دریافت‌کردند. 4 جلسه درمان دستی 16 دقیقه‌ای به‌فاصله هر یک‌هفته یکبار انجام شد.

گروه کنترل:

فقط تمرین‌های ورزشی خانگی را طبق پروتکل، به‌مدت 4 هفته انجام‌دادند. این تمرین‌ها شامل دو حرکت ایستاده و درازکش به‌تعداد 10 بار و با تناوب 3 نوبت در روز انجام شد.

خلاصه نتایج:

داده‌های 48 بیمار آنالیز شد. پراکندگی سن، جنسیت و مدت‌زمان ایجاد علائم در دو گروه یکسان بود. تکنیک فاتح شدت درد، رادیکولوپاتی، بی‌حسی و ناتوانی را کاهش و انعطاف بدنی را افزایش‌داد. در مقایسه با تمرین‌های ورزشی خانگی، منیپولاسیون فاتح تأثیر بیشتری در سطح همه نتایج داشت.

نتیجه گیری:

منیپولاسیون بافت نرم به‌روش فاتح، درمانی ایمن و مؤثر برای بیماران با درد کمر و رادیکولوپاتی مزمن بدون علائم پیشرونده است.

لینک مقاله

نظرات شما