آیا حجامت تر بین کتف‌ ها (حجامت عام) موجب بهبود افسردگی و اضطراب میشود؟

  • 04 دی 1400
  • (1620 مشاهده)

?Does wet cupping on the intrascapular region improve depression and anxiety

نویسندگان:
منبع: مجله Focus on Alternative and Complementary Therapies
سال انتشار : 2014

چکیده مقاله

روش انجام:

136 بیمار 18-65 ساله با سندروم متابولیک به‌مدت 3ماه تحت درمان قرار گرفتند. 10 بیمار بدلیل هموفیلی، اختلالات سیستمیک، بیماریهای عفونی، سکته، حمله قلبی، دیابت نوع 1، دیس لیپیدمی ثانویه، اختلالات کلیوی، صرع و درمان دارویی از مطالعه خارج شدند. افسردگی و اضطراب با استفاده از پرسشنامه افسردگی بِک (beck depresion inventory) در هفته صفر و 6 و 12 ارزیابی شدند. بیماران 2 هفته رژیم غذایی ایزوکالری را دریافت‌کردند. سپس به 2 گروه تقسیم شدند.

گروه مداخله:

63 بیمار، توصیه‌های غذایی (کاهش 500 کیلوکالری در روز) و حجامت در بدو ورود و هفته‌های 6 و 12
گروه کنترل: 63 بیمار، توصیه‌های غذایی (کاهش 500 کیلوکالری در روز)

خلاصه نتایج:

ارتباط آماری معنی‌داری بین شیوع (افسردگی و اضطراب) و پارامترهای وزن، BMI و پروفایل لیپیدی وجود نداشت؛
اما بین (افسردگی و اضطراب ) و پارامترهای فشارخون، سن و جنس ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت. در مورد این ارتباط معنی‌دار در این مقاله بحثی صورت‌نگرفته و این ارتباط در مقاله دیگری مورد بحث قرار گرفت.
 تنوع زیادی بین امتیازهای ارزیابی اضطراب و افسردگی بین دو گروه (حجامت و توصیه غذایی/ توصیه غذایی) وجود داشت. (P<0.001)، یعنی پراکندگی آمار بین گروه‌ها (حجامت و توصیه غذایی/ توصیه غذایی) به‌نحوی بود که تفاوت معنی‌داری از آن برداشت‌نمی‌شد و اثر حجامت بر اضطراب و افسردگی قابل ارزیابی نبود.

نتیجه گیری:

به‌نظر نمی‌رسد حجامت عام در درمان اضطراب و افسردگی بیماران مبتلابه سندروم متابولیک مفید باشد.

دریافت مقاله

لینک مقاله