مقایسه فصد عرق‌ النسا و دیکلوفناک در کاهش دردهای انتشار یافته به اندام‌ تحتانی

  • 30 دی 1400
  • (1849 مشاهده)

COMPARING THE EFFECT OF ERGH ALNASA PHLEBOTOMY WITH DICLOFENAC TABLETS ON PAINS SPREAD TO THE LOWER LIMB: A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL

نویسندگان: منصور رضایی، رضا فتاحیان، محمدحسین فرزایی
منبع: مجله Acta Medica Mediterranea (ISI, Scopus, Embase- IF: 0.219)
سال انتشار : 2017

چکیده مقاله

روش انجام:

کمردرد بیماران با استفاده از پرسشنامه رولند موریس، کیفیت زندگی و VAS ارزیابی شد.

گروه مداخله:

در 100 بیمار فصد عرق‌النسا انجام شد.

گروه کنترل:

دریافت دیکلوفناک

خلاصه نتایج:

امتیاز VAS یک‌ساعت، 2 و 4 هفته بعداز مداخله در گروه کنترل نسبت‌به گروه مداخله به‌طور معناداری بالاتر بود.

امتیاز پرسشنامه موریس رونالد در گروه مداخله نسبت‌به گروه کنترل به‌طور معناداری بالاتر بود.
امتیاز بعد سلامت جسمی-روانی در کیفیت زندگی بعد از انجام فصد در گروه مداخله بیشتر از گروه کنترل بود.

نتیجه گیری:

فصد عرق‌النسا در مقایسه با دیکلوفناک، تأثیر بهتری بر دردهای منتشرشده به اندام‌تحتانی از نظر کاهش شدت درد، توانبخشی و کیفیت زندگی بیماران دارد.

لینک مقاله

نظرات شما