ارتباط تیپ های شخصیتی و مزاج بر اساس طب ایرانی

  • 15 تیر 1402
  • (559 مشاهده)
تفاوت مزاج

Association Between Personality Types and Temperament (Mizaj) Based on Persian Medicine

نویسندگان: Mohammad Mahdi Parvizi, Majid Nimrouzi, Mehdi Pasalar, Alireza Salehi, Mahdie Hajimonfarednejad, Fatemeh Amini, Reza Mousavi Shirazi, Pyruz Rezaie
منبع: مجله Shiraz E-Medical Journal (Scopus, Embase)
سال انتشار : 2018

چکیده مقاله

روش انجام:

در این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی، کارکنان ۴۰-۲۰ ساله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز وارد مطالعه شدند. در این پژوهش از پرسشنامه مجاهدی شامل ۱۰ سوال براساس طیف لیکرت سه درجه‌ای برای سنجش مزاج و همچنین پرسشنامه NEO-FFI که شامل ۶۰ سوال بر‌اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت برای سنجش تیپ شخصیتی است استفاده‌شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از SPSS 18 استفاده‌شد.

خلاصه نتایج:

به‌طورکلی، ۱۱۲ کارمند، از جمله ۲۰ مرد (17.9٪) و ۹۲ زن (82.1٪) وارد مطالعه شدند. 
میانگین سنی شرکت‌کنندگان ۵.۱۰ ± ۳۲.۲۹ سال بود. در این مطالعه، روان رنجورخویی (neuroticism) با گرمی مزاج رابطه مثبت داشت (02/0 = P). اما بین سایر جنبه‌های مزاج و شخصیت رابطه آماری معنی‌داری وجود نداشت (0.05 > P).

نتیجه‌گیری:

همبستگی گرم‌مزاجی و روان رنجوری با مفهوم طب ایرانی همخوانی دارد. بااین‌حال، تحقیقات بیشتری لازم است تا جنبه‌های بیشتری از رابطه بین مزاج و شخصیت آشکار‌شود.

دریافت مقاله

لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط