پیشنهاد مهار کننده‌ های میل ترکیبی بالا مشتق از Glycyrrhiza glabra L در برابر عفونت SARS-CoV-2: غربالگری مجازی و تجزیه و تحلیل محاسباتی

  • 16 تیر 1401
  • (359 مشاهده)
SARS-CoV-2

Proposing high-affinity inhibitors from Glycyrrhiza glabra L. against SARS-CoV-2 infection: virtual screening and computational analysis

نویسندگان: نویسندگان: مینا مداح، رودابه بهرام‌سلطانی، نفیسه حسینی‌یکتا، روجا رحیمی، رسول علی‌آبادی، مهدی پورفتح
منبع: مجله New Journal of Chemistry (ISI, Scopus, Embase. IF: 3.591)
سال انتشار : 2021

چکیده مقاله

روش انجام:

سندرم حاد تنفسی ویروس کرونا (SARS-CoV-2) باعث شیوع جهانی عفونت تنفسی با مرگ‌ومیر بالا شده‌است. شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L) یکی از  داروهای سنتی برای مدیریت علائم بیمار است. در اینجا، تعامل در سیلیکون اجزای اصلی شیرین‌بیان در برابر عفونت SARS-CoV-2 به‌منظور معرفی فیتوکمیکال‌های ضدویروسی امیدوارکننده مورد ارزیابی قرارگرفت. مجموعه‌ای از ۵۶ دامنه اتصال‌گیرنده سنبله (اسپایک رسپتور)، پروتئاز اصلی، پروتئاز شبه‌پاپین، RNA پلیمراز وابسته‌به RNA یا پروتئین غیرساختاری اندوریبونوکلئاز و همچنین آنزیم تبدیل‌کننده آنژیوتانسین انسانی۲ به‌عنوان اهداف ضدویروسی تحت غربالگری لیگاند مجازی با توان بالا قرارگرفتند. رابطه ساختار-فعالیت (SAR) براساس انرژی اتصال، همراه با پارامترهای جذب، توزیع، متابولیسم، دفع و سمیت (ADMET)، برای انتخاب مناسب‌ترین ترکیبات درنظرگرفته‌شد.

خلاصه نتایج:

شش جزء شیرین‌بیان شامل ۲ تری‌ترپنوئید (اسید گلیسیریزیک و ساپونین شیرین‌بیان C2) و شامل ۴ گلوکولیکوریتین‌آپیوزید، گلوکولیکوریتین و گلیاسپرین A) در نهایت به‌عنوان لیگاندهای قابل‌قبول بدست‌آمد. شبیه‌سازی‌های دینامیک مولکولی تمام اتم (MD) همراه‌با نتایج انرژی آزاد اتصال، اتصالات پایدار ترکیبات غربال‌شده را در محل فعال اهداف انتخاب‌شده تأییدکرد، که نشان‌می‌دهد اسیدگلیسیریزیک بالاترین میل ترکیبی را به‌همه اهداف دارد. علاوه‌براین، حالت اتصال و اسیدهای‌آمینه کلیدی در تعامل با ترکیبات شیرین‌بیان در هر هدف پس‌از شبیه‌سازی MD درنظرگرفته‌شد.

نتیجه گیری:

نتایج نشان‌می‌دهد شیرین‌بیان به‌عنوان یک ماده امیدوارکننده برای بررسی بیشتر در مدل‌های تجربی در عفونت SARS-CoV-2، نشان‌می‌دهد که اثر درمانی آن حداقل تاحدی به‌دلیل خواص ضدویروسی است. اسیدگلیسیریزیک که قبلاً به‌عنوان یک ماده‌ فعال اصلی شیرین‌بیان درنظرگرفته‌می‌شد، به‌نظرمی‌رسد نقش مهمی در اثرات ضدویروسی داشته‌باشد. مطالعات تجربی آینده برای تأیید ایمنی و اثربخشی شیرین‌بیان در عفونت SARS-CoV-2 توصیه‌می‌شود.

لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط