بررسی همبستگی شادکامی و مزاج دانشجویان در طب ایرانی

  • 18 خرداد 1402
  • (546 مشاهده)
مزاج دانشجوها

An assessment of the correlation between happiness and mizaj (temperament) of university students in Persian medicine  

نویسندگان:
Hossein Salmannezhad, Morteza Mojahedi, Abbas Ebadi, Ali Montazeri منبع: مجله Iranian Red Crescent Medical Journal (ISI, Embase: IF: 0.436)
سال انتشار : 2017

چکیده مقاله

روش انجام:

به‌منظور انجام این مطالعه مقطعی (توصیفی- همبستگی) براساس روش نمونه‌گیری در دسترس، ۶۱۰ نفر از شرکت‌کنندگان، پرسشنامه ۲۹ سوالی شادکامی آکسفورد (OHQ) و پرسشنامه ۱۰ سوالی مزاج مجاهدی (MMQ) را تکمیل‌کردند. مطالعه از شهریور ۱۳۹۵ آغاز و در آبان ماه ۱۳۹۵ در تهران پایان‌یافت. داده‌های جمع‌آوری‌شده با آزمون chisquared مقایسه‌شدند.

خلاصه نتایج:

فراوانی افراد شاد در گروه مزاج گرم، معتدل و سرد به‌ترتیب ۸۵.۲ درصد، ۷۹ درصد و ۵۸.۲ درصد بود. براساس نتایج آزمون کای اسکوئر، افراد مبتلا به مزاج سرد به‌طور معناداری کمتر از افراد مزاج گرم و معتدل شادی داشتند. اما بین گروه‌های گرم و معتدل مزاج تفاوت معناداری مشاهده‌نشد. همچنین میزان شادکامی در افراد مبتلا به مزاج مرطوب تفاوت معنی‌داری با افراد مبتلا به مزاج خشک نداشت.

نتیجه‌گیری:

بین شادکامی و مزاج فرد همبستگی معناداری وجود دارد. براین‌اساس، یکی‌از فرضیه‌های مربوط به شاخص‌های شناسایی مزاج در طب ایرانی تقویت‌می‌شود. این شاخص می‌تواند در تحقیقات مرتبط با طراحی و اعتبارسنجی مقیاس‌های ارزیابی مزاج در طب ایرانی برای افتراق مزاج سرد و گرم استفاده‌شود.

لینک مقاله

نظرات شما