اثربخشی داروی مبتنی بر جو، یک فرمول دارویی ایرانی، در بیماران بستری کروناویروس ۲۰۱۹: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

  • 13 مرداد 1401
  • (902 مشاهده)
اثربخشی داروی مبتنی بر جو

Efficacy of the barley-based remedy, a Persian medicine formula, in coronavirus disease 2019 (COVID-19) hospitalized patients: An open-labeled randomized controlled trial

نویسندگان: فاطمه‌سادات هاشمی‌نسب، مریم عظیمی، محمود خدادوست، بهرام چوبان، نضهت شاکری، سعیده قاسمی، اعظم فرخی، روشنک مکبری‌نژاد
منبع: مجله Advances in Integrative Medicine (ESCI (ISI), Scopus, Embase)
سال انتشار : 2022

چکیده مقاله

روش انجام:

هفتاد بیمار مبتلا به کووید-۱۹ به‌طور‌تصادفی به دو گروه دارویی مبتنی‌بر جو به‌علاوه درمان رایج (گروه دارویی مبتنی‌بر جو) و درمان رایج (گروه شاهد) تقسیم‌شدند. هر دو گروه به‌مدت ۵‌روز تحت‌درمان قرارگرفتند. پیامدها اشباع O2، علائم اصلی (تب، تعداد تنفس، سرفه و خستگی) و داده‌های آزمایشگاهی (تعداد لنفوسیت‌ها و CRP) بودند. به‌مدت ۶روز اندازه‌گیری‌شدند.

خلاصه نتایج:

درمقایسه‌با گروه کنترل، سطح اشباع اکسیژن در گروه مداخله به‌طور معنی‌داری از روز دوم شروع درمان افزایش‌یافت  (۰/۰۵> P). داروی گیاهی به‌طور قابل‌توجهی خستگی را از روز سوم بهبود بخشید (۰/۰۵ > P). ضمناً شدت و فراوانی سرفه بین گروه‌ها تفاوت معنی‌داری نداشت. داروی گیاهی تأثیر معنی‌داری بر CRP و تعداد لنفوسیت‌ها در هر نقطه اندازه‌گیری نداشت. میانگین تعداد تنفس و دمای بیماران در طول مداخله در هر دو گروه در حد نرمال بود.

نتیجه گیری:

درمان مبتنی بر جو می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی اشباع O2 خون را افزایش‌داده و خستگی را کاهش‌دهد. با‌این‌حال، باید توسط مطالعاتی با حجم نمونه بیشتر تأییدشود.

دریافت مقاله

لینک مقاله

لینک مطلب مرتبط

نظرات شما