اثر حجامت تر بر ریسک‌ فاکتور عروق کرونری در بیماران با سندرم متابولیک: یک مطالعه بالینی تصادفی

  • 09 دی 1400
  • (1056 مشاهده)

The effects of wet cupping on coronary risk factors in patients with metabolic syndrome: a randomized controlled trial

نویسندگان:
منبع: مجله American Journal of Chinese Medicine (ISI, Scopus, PubMed, Embase)
سال انتشار : 2012

چکیده مقاله

روش انجام:

 وزن، BMI، درصد کل چربی، توده کل چربی، نسبت کمر به باسن و فشارخون در ابتدای مطالعه اندازه‌گیری‌شد. بیماران 2 هفته رژیم غذایی ایزوکالری را دریافت‌کردند. سپس به 2 گروه تقسیم شدند.

گروه مداخله:

۶۳ بیمار، توصیه‌های غذایی (کاهش 500 کیلوکالری در روز) و حجامت در هفته‌های 6 و 12

گروه کنترل:

63 بیمار، توصیه‌های غذایی (کاهش 500 کیلوکالری در روز)
برای همه بیماران پارامترهای آنتروپومتریک شامل وزن، قد، دور کمر و باسن و همچنین قند و پروفایل چربی (TG, chol, HDL, LDL) هفته 6 و 12 پس از درمان اندازه‌گیری شد.

خلاصه نتایج:

تغییرات پروفایل لیپیدی بین دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0p>). چندین پارامتر آنتروپومتریک در هر دو گروه بهبود‌یافت، اما این تفاوت بین گروه‌های مورد‌مطالعه تفاوت معنی‌داری نداشت.

نتیجه گیری:

حجامت تر به‌همراه رژیم‌غذایی در مقایسه با رژیم‌غذایی به‌تنهایی در تغییرات اندکس‌های بیوشیمی و آنتروپومتریک در بیماران مبتلا‌به سندرم متابولیک تأثیر آماری معناداری نداشت.

لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط