مطالعه مقطعی طب ایرانی و همه‌ گیری کووید19 در ایران: شایعات و توصیه‌ ها

مطالعه مقطعی طب ایرانی و همه‌ گیری کووید19 در ایران: شایعات و توصیه‌ ها

A cross-sectional study of Persian medicine and the COVID-19 pandemic in Iran: Rumors and recommendations

اثربخشی داروی مبتنی بر جو، یک فرمول دارویی ایرانی، در بیماران بستری کروناویروس ۲۰۱۹: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

اثربخشی داروی مبتنی بر جو، یک فرمول دارویی ایرانی، در بیماران بستری کروناویروس ۲۰۱۹: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

Efficacy of the barley-based remedy, a Persian medicine formula, in coronavirus disease 2019 (COVID-19) hospitalized patients: An open-labeled randomized controlled trial

بهبود شرایط بالینی بیماران COVID-19 با مکمل ژل رویال، بره موم و گرده زنبور عسل: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

بهبود شرایط بالینی بیماران COVID-19 با مکمل ژل رویال، بره موم و گرده زنبور عسل: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

N-Chromosome Royal Jelly, Propolis and Bee Pollen Supplementation Improve the Clinical Conditions of COVID-19 Patients: A Randomized Controlled Tria

تأثیر بازتاب درمانی پا در بهبود کیفیت روابط جنسی بیماران همودیالیزی: مطالعه کلینیکی

تأثیر بازتاب درمانی پا در بهبود کیفیت روابط جنسی بیماران همودیالیزی: مطالعه کلینیکی

The Effect of Foot Reflexology on the Quality of Sexual Life in Hemodialysis Patients: A Randomized Controlled Clinical Trial

مشاوره تلفنی COVID-19 توسط طب سنتی ایران به عنوان یک طب تلفیقی: مزایا و چالش ها

مشاوره تلفنی COVID-19 توسط طب سنتی ایران به عنوان یک طب تلفیقی: مزایا و چالش ها

COVID-19 Telephone Consultation by Iranian Traditional Medicine (ITM) as an Integrative Medicine: Benefits and Challenges