بررسی اثر ماساژ ایرانی در درمان کمر درد مزمن رادیکولار: یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده

  • 07 بهمن 1400
  • (911 مشاهده)

The Effectiveness of Persian Massage in Treating Radicular Chronic Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial

نویسندگان:
منبع: مجله Journal of the Biochemical Technology Society
سال انتشار : ۲۰۱۹

چکیده مقاله

روش انجام:

۴۰ بیمار با درد کمر رادیکولار (درد شدید تیرکشنده که از کمر شروع می‌شود و به یک یا هر دو پا منتشر می‌شود) بیش از ۱۲ هفته، وارد مطالعه شدند و به مدت ۴ هفته تحت نظر بودند. ۲ ماساژور آموزش دیده ماساژ را انجام می‌دادند. ماساژ از کمر شروع و به پاها ختم می‌شد. هر دو گروه تدابیر سبک زندگی مناسب را دریافت‌کردند و مجاز به دریافت ماساژ اضافی و یا ضد دردهای دیگر نبودند.

ابزارهای ارزیابی:

مقیاس آنالوگ بصری (visual analogue scale [VAS])، پرسشنامه ناتوانی درد رولند موریس، پرسشنامه کیفیت زندگی WHO (فرم کوتاه)

ابزارهای ارزیابی:

زمانهای ارزیابی: قبل از مداخله، ۱ و ۳ ماه پس از اتمام مداخله

گروه مداخله:

 ۳ بار در هفته  ماساژ و همچنین استامینوفن ۳۲۵ میلی‌گرم ۴ بار در روز، به مدت ۴ هفته دریافت‌کردند.

گروه کنترل:

فقط استامینوفن ۳۲۵ میلی‌گرم ۴ بار در روز، به مدت ۴ هفته دریافت‌کردند.

خلاصه نتایج:

ماساژ ایرانی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل، ۱ و ۳ ماه بعد از اتمام مداخله باعث کاهش درد، بهبود ناتوانی و همچنین بهبود بعد روانی کیفیت زندگی شد.

نتیجه گیری:

یافته‌های مطالعه نشان داد که انجام ماساژ ایرانی در بیماران مرد با کمردرد مزمن، می‌تواند برای متخصصان سلامت اهمیت قابل توجهی داشته باشد.

دریافت مقاله

لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط