سبک درست زندگی در ماه رمضان

  • 01 فروردین 1403
  • (330 مشاهده)
 
برای دستیابی به تندرستی باید به شش اصل بنیادین توجه داشت: نکویی آب و هوا، درست‌خوردن و درست‌آشامیدن، فعالیت بدنی و استراحت کافی، خواب و بیداری به‌جا، شرایط روحی خوب، و حفظ مواد لازم و دفع مواد زائد. دراین‌میان، همه حکما بر اهمیت اصول تغذیه تأکیدکرده‌اند، چراکه ازسویی انسان برای زنده‌ماندن و تأمین مواد و توان لازم برای ادامه فعالیت‌های خود، همیشه و مدام با تغذیه مرتبط است و ازسوی‌دیگر، می‌تواند با اراده و خواست خود، شرایط تغذیه‌ای خود را تدبیرکند.
نگاهی ساده به روش زیست رمضانی، بر ما روشن‌می‌سازد که این هرسه پایه تندرستی (درست‌خوردن و درست‌آشامیدن، شرایط روحی خوب و حفظ مواد لازم و دفع مواد زائد) و به میزان کمتری، دو اصل «حرکت و سکون» و «خواب و بیداری» در این ماه، الگوی زندگی قرارمی‌گیرند و به همین جهت است که روزه‌داری را باید سبک «نکوزیستن برای تندرست‌ماندن» دانست.
 

اطلاعات کامل‌تر را می‌توانید در کتاب بهداشت روزه‌داری نوشته دکتر ناصر رضایی‌پور، انتشارات ترنجان بخوانید.

 

تهیه نسخه چاپی کتاب بهداشت روزه داری

نظرات شما