اثربخشی و ایمنی بنفشه در درمان کووید- ۱۰: یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده دوسوکور

  • 08 دی 1401
  • (630 مشاهده)

Efficacy and safety of add-on Viola odorata L. in the treatment of COVID-19: A randomized double-blind controlled trial

نویسندگان:
منبع: مجله Journal of Ethnopharmacology (ISI, Scopus, PubMed, Embase- IF: 5.195)
سال انتشار : 2023

چکیده مقاله

روش انجام:

صد و هشت بیمار سرپایی به‌طور‌تصادفی در دو گروه مداخله و دارونما (54 بیمار در هر گروه) قرار‌گرفتند. گروه مداخله شربت بنفشه و گروه کنترل شربت دارونما را علاوه‌بر درمان رایج دریافت‌کردند. پیامدهای مطالعه شامل تظاهرات کووید- ۱۹ مانند تنگی نفس، سرفه، میالژی، سردرد و اسهال بود که دو بار با استفاده‌از مقیاس آنالوگ بصری قبل‌از مداخله و پس‌از 7‌روز، در پایان مطالعه مورد ارزیابی قرار‌گرفت. بیماران روزانه با تماس‌های تلفنی برای نظارت‌بر مصرف صحیح دارو و عوارض جانبی احتمالی پیگیری‌می‌شدند.

خلاصه نتایج:

قبل و بعد از درمان از‌نظر مشخصات دموگرافیک و علائم حیاتی بین گروه‌ها تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. اگرچه همه علائم در هر دو گروه به‌طور قابل‌توجهی بهبود‌یافته‌است، بیمارانی که شربت بنفشه دریافت‌کردند سریع‌تر بهبود‌یافتند و میانگین نمرات شدت سرفه (0.025 = P)، میالژی (0.036 = P)، سردرد (0.037 = P) و اسهال (0.044 = P) نسبت‌به گروه شاهد کاهش بیشتری داشت.

نتیجه‌گیری:

این مطالعه نشان‌داد که بنفشه به‌طور مؤثری تظاهرات شایع کووید ۱۹ از‌جمله سرفه، میالژی، سردرد و اسهال را کنترل‌می‌کند. با‌توجه‌به این نظرسنجی، شربت بنفشه را می‌توان به‌عنوان یک درمان مکمل برای عفونت‌های ویروسی شبه‌آنفلوانزا که در آن سرفه، میالژی، سردرد و اسهال برجسته است، نام برد.

 

لینک مقاله

نظرات شما