اثربخشی ماءالشعیر ایرانی بر پیامدهای بالینی بیماران مبتلا به کووید-19 با شدت متوسط بستری در بیمارستان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده یک سو کور، درمان مکمل

  • 24 آذر 1401
  • (561 مشاهده)
اثربخشی ماءالشعیر ایرانی

Efficacy of Persian barley water on clinical outcomes of hospitalized moderate-severity COVID-19 patients: A single-blind, add-on therapy, randomized controlled clinical trial

نویسندگان:A Tavakoli, H MolaviVardanjani, F Namjouyan, H Cramer, M Pasalar
منبع: مجله European Review for Medical and Pharmacological Sciences (ISI, Scopus, PubMed, Embase)
سال انتشار : 2022

چکیده مقاله

روش انجام:

یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده یک سوکور در شیراز انجام‌شد. ۱۰۰ بیمار مبتلا‌به COVID-19 بستری در بیمارستان با شدت بیماری متوسط به‌طور‌تصادفی برای دریافت درمان معمول (بر اساس پروتکل‌های رایج) با یا بدون ۲۵۰ میلی‌لیتر ماءالشعیر (PBW) روزانه به‌مدت ۲‌هفته تخصیص‌داده‌شدند. نتایج بالینی و آزمایش خون قبل و بعد از دوره مطالعه ثبت‌شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی چند متغیره با استفاده از نرم‌افزار Stata استفاده‌شد.

خلاصه نتایج:

استانداردسازی محصول PBW انجام‌شد. مدت بستری در بیمارستان (LHS) در گروه مداخله ۴.۵ روز کوتاهتر از گروه کنترل بدون توجه به سابقه مصرف سیگار بود. همچنین دمای بدن، سرعت رسوب گلبول‌های قرمز (ESR)، پروتئین واکنشی C (CRP) و کراتینین در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. هیچ عارضه جانبی مربوط به PBW رخ نداد.

نتیجه‌گیری:

این کارآزمایی بالینی اثربخشی PBW را در به حداقل رساندن LHS، تب و سطوح ESR، CRP و کراتینین در بیماران بستری COVID-19 با شدت بیماری متوسط نشان‌داد. آزمایش‌های قوی‌تر می‌تواند به یافتن فرمول‌های گیاهی ایمن و مؤثر به‌عنوان درمان کووید-19 کمک‌کند.

 

لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط