بادکش خشک در مقایسه با مدروکسی پروژسترون استات در درمان منوراژی ایدیوپاتیک: کارآزمایی بالینی تصادفی

  • 18 آذر 1400
  • (1005 مشاهده)
بادکش خشک در درمان منوراژی ایدیوپاتیک

Traditional dry cupping therapy versus medroxyprogesterone acetate in the treatment of idiopathic menorrhagia: a randomized controlled trial

نویسندگان: ریحانه پیرجانی، فرشته قرات، مهدی سپیدارکیش، مهرداد کریمی
منبع: مجله Iranian Red Crescent Medical Journal
سال انتشار : 2018

چکیده مقاله

روش انجام:

گروه مداخله:

بادکش منقطع و لغزان پستان‌ها در 78 بیمار مبتلا به منوراژی بوسیله سه کاپ به قطر 6 سانتیمتر ( 1 کاپ بالا و 3 کاپ پایین پستان) انجام شد. بادکش 3 بار و به فاصله هر نیم ساعت و به مدت 10 دقیقه انجام شد.

گروه کنترل:

81 بیمار مبتلا به منوراژی در فاز لوتئال 10mg/day مدروکسی پروژسترون استات دریافت کردند.

خلاصه نتایج:

در گروه مداخله در ماه اول و سوم پس از انجام مداخله اسکور خونریزی (PBAC) از 546 به ترتیب به 230 و 149 کاهش یافت.
در گروه کنترل در ماه اول و سوم پس از درمان اسکور خونریزی (PBAC) از 557 به ترتیب به 448 و 388 کاهش یافت.

نتیجه گیری:

بادکش خشک یک درمان موثر در کاهش شدت خونریزی دوران قاعدگی در مقایسه با مدروکسی پروژسترون استات است.

دریافت مقاله

نظرات شما