اثربخشی روغن باریجه موضعی با حجامت خشک در بیماران بستری در بیمارستان کووید-۱۹: کارآزمایی بالینی تصادفی

  • 11 اسفند 1401
  • (270 مشاهده)
روغن باریجه

Efficacy of topical galbanum oil with dry cupping in hospitalized COVID-19 patients: A randomized open-label clinical trial

نویسندگان:Fateme Seydi, Mohammadreza Salehi, Fataneh HashemDabaghian, Fatemeh Emadi, Mohammad GholamiFesharaki, Maryam IranzadAsl
منبع: مجله Avicenna journal of phytomedicine (ESCI (ISI), Scopus, PubMed, Embase, DOAJ)
سال انتشار : 2023

چکیده مقاله

روش انجام:

در این کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده، ۶۰ بیمار بستری مبتلا به کووید-۱۹ با تست واکنش زنجیره‌ای پلیمراز مثبت (PCR)، درگیری ریوی و اشباع اکسیژن خون (SpO2) کمتر از ۹۳ میلی‌متر جیوه، به‌طور‌تصادفی به دو گروه تقسیم‌شدند. گروه کنترل رژیم‌ درمانی استاندارد را به‌تنهایی و گروه مداخله علاوه‌برآن حجامت و روغن موضعی باریجه را به‌مدت ۵_۳ روز دریافت‌کردند. سطح SpO2، شدت علائم و نشانه‌های بیماران و پارامترهای آزمایشگاهی بین دو گروه مقایسه‌شد.

خلاصه نتایج:

نتایج ۵۸ بیمار مورد آنالیز قرار گرفت. سطح SpO2 در گروه کنترل از ۳.۸۲±۸۹.۲۷ به ۳.۰۹ ±۹۰.۲۹ میلی‌متر جیوه تغییرکرد، درحالی‌که در گروه مداخله از ۳.۴۵±۸۸.۷۴ به ۲.۱ ± ۹۴.۲۳ میلی‌متر جیوه با اختلاف معنی‌دار بین گروه‌ها افزایش‌یافت (P<0.001). تب، سرفه، تنگی‌نفس و بی‌اشتهایی در گروه مداخله بیش‌از گروه شاهد کاهش‌یافت. هیچ عارضه جانبی ناشی‌از روغن باریجه و حجامت درمانی گزارش‌نشده‌است.

نتیجه‌گیری:

حجامت خشک و روغن باریجه موضعی به‌همراه رژیم‌ درمانی معمول می‌تواند نسبت به رژیم‌ درمانی معمول به‌تنهایی برای بهبود سطح SpO2 و کاهش تب، سرفه و تنگی‌نفس در بیماران کووید-۱۹ مؤثر باشد.

 

دریافت مقاله

لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط