همبستگی بین خشم، کیفیت خواب و فعالیت های داخل منزل در قرنطینه COVID-19

  • 17 آذر 1401
  • (583 مشاهده)

Correlation Between Anger, Sleep Quality, and Indoor Activities During COVID-19 Quarantine

نویسندگان: Arash Mani, Mehdi Pasalar, Mahsa Kamali, Hossein MolaviVardanjani, AliReza Estedlal, Leila Zarei, Ali Akbary, SeyyedTaghi Heydari,Kamran BagheriLankarani
منبع: مجله Shiraz E Medical Journal (Scopus, Embase)
سال انتشار : 2022

چکیده مقاله

روش انجام:

این مطالعه با هدف بررسی رابطه کیفیت خواب و رفتارهای خشم در ایران و مقایسه آن با دیدگاه طب ایرانی انجام‌شد. در این مطالعه مقطعی با 739 شرکت‌کننده در فروردین 1399 در شیراز، ایران مصاحبه‌شد. این پرسشنامه شامل شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ (Pittsburgh Sleep Quality Index:PSQI)، پرسشنامه خشم چند‌بعدی (MAI: Multidimensional Anger Inventory) و مواردی در‌مورد جمعیت‌شناسی، خلق‌و‌خو و عوامل اجتماعی در وضعیت قرنطینه بود. تمامی شرکت‌کنندگان با کمال میل پرسشنامه‌ها را تکمیل‌کردند و از محرمانه‌بودن داده‌ها اطمینان حاصل‌کردند.

خلاصه نتایج:

کیفیت خواب در ۵۸.۳ درصد از شرکت‌کنندگان پایین بود. زنان نمرات بالاتری در خشم و جنبه‌های مرتبط با آن نشان‌دادند (05/0 > P). علاوه‌بر‌این، افراد با سطح تحصیلات و درآمد پایین‌تر، نمرات خشم بالاتری را نشان‌دادند (05/0 > P). همچنین میانگین نمرات خشم و عوامل مرتبط با آن در شرکت‌کنندگان با کیفیت خواب پایین، تأخیر خواب بیشتر، اختلال عملکرد روزانه و تجربه استفاده‌از داروهای خواب بیشتر بود (05/0 > P). همچنین پس‌از تعدیل جمعیت شناختی و سایر عوامل اجتماعی، میانگین نمرات خشم و تمام جنبه‌های آن در افراد مبتلا‌به اختلال خواب، مصرف داروهای خواب و اختلال عملکرد روزانه بالاتر بود (05/0 > P).

نتیجه‌گیری:

یافته‌های این مطالعه نشان‌داد که عوامل مختلفی، از‌جمله کیفیت خواب پایین، با خشم در افرادی که تجربه قرنطینه خانگی در طول شیوع COVID-19 را تجربه‌کرده‌اند، مرتبط است. نتیجه با شواهد طب ایرانی سازگار است.

 

دریافت مقاله

لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط