تدابیر تندرستی سالمندان به روش طب سنتی (ایرانی)

تدابیر تندرستی سالمندان به روش طب سنتی (ایرانی)

مزاج افراد پير، مختلف است: یعنی عموم بدن و اعضای اصلی‌شان سرد و خشک است ولی ممکن است در بعضی اعضاء مانند مغز، مفاصل و معده، رطوبات بلغمی انباشته‌باشد. سالمندان، گنجینه‌های بی‌قیمت هر کشورند. به سلامتی‌شان توجه‌کنیم.